Política de Protecció de Dades Personals

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

A través d'aquesta pàgina web, Anticipa no sol·licita directament a l'usuari dades de caràcter personal. Aquesta és una web informativa i posa a disposició dels usuaris un telèfon i una adreça de correu electrònic en cas que voluntàriament decideixi adreçar-se a Anticipa.

Fem servir cookies de rastreig si l'usuari de la web ho consenteix expressament (política de cookies). Recomanem als usuaris configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar per defecte totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la rebuda de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no al seu disc dur.

A efectes del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, mitjançant aquesta Política de Protecció de Dades Personals, Anticipa Real Estate, SLU. (en endavant "ANTICIPA"), informa als Usuaris del seu lloc Web: http://www.anticipa.com/ (en endavant, el "Lloc Web"), així com als usuaris de les seves línies telefòniques d'atenció sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Anticipa actua de vegades com a responsable del tractament de dades i en altres casos com a encarregada del tractament per compte d'altres entitats responsables.

En cada document en el qual es recaven dades personals, com a encarregats del tractament, s'informa degudament de la identitat del responsable.

Dades identificatives d'ANTICIPA:

Identitat: ANTICIPA REAL ESTATE, S.L.U.

CIF: B86963303

Adreça postal: Polígon Industrial Mas Mateu, C/ del Roure, n. 6-8, 4ª, El Prat de Llobregat (08820 Barcelona)

Correu electrònic: atencioncliente@anticipa.com

Contacte Delegat de Protecció de dades: DPD@anticipa.com

Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al tom 44396, full 168, pàgina B-454894.

Quines són les finalitats del tractament de les seves dades?

Mitjançant aquest Lloc Web Anticipa no recull dades personals, tret de les relatives a l’ús de cookies citat anteriorment. Tanmateix, si fa servir el telèfon i/o el correu electrònic que es posa a la seva disposició en aquest lloc web i a través dels mateixos facilita dades de caràcter personal, l'informem a continuació de les finalitats a les quals es destinaran les seves dades:

  1. 1. Si facilita les seves dades personals per remetre una sol·licitud d'informació. Quan vostè ens sol·licita informació a través del correu electrònic reclamaciones@anticipa.com o per telèfon, necessitem les seves dades personals de contacte per poder donar resposta a la seva petició i és aquesta l'única finalitat a la que es destinen les seves dades.
  2. Si facilita les seves dades personals per realitzar suggerimentsi vol que li responguem ens faran falta les seves dades personals per aquesta finalitat. Pot també remetre el seu suggeriment de manera anònima i la tindrem present de tota manera.
  3. Quan es presenta una queixa o una reclamació, la tramitació de la reclamació i la resposta a una queixa requereix la identificació del reclamant, per aquesta finalitat ens faran falta les seves dades personals. ANTICIPA pot resoldre reclamacions com a responsable de tractament o com a encarregat del tractament quan actua com a prestadora de serveis d'altres responsables.

Per motius legals i de qualitat, les trucades realitzades a Anticipa podran ser enregistrades.

  1. Quan ens fa arribar un CV per correu electrònic, farem servir el mateix per la gestió i oferta de possibles vacants que s'adaptin al seu perfil.

 

Finalitats de màrqueting

Les dades facilitades mitjançant aquest canal no es faran servir amb finalitats de màrqueting o publicitat.

Si vostè accepta expressament l’ús de cookies de rastreig (política de cookies) podríem enviar-li publicitat.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Sol·licituds d'informació: Un cop resposta la seva sol·licitud, conservarem les seves dades durant un període de 3 mesos i posteriorment, seran esborrades.

Suggeriments: Conservarem les seves dades durant un període de 3 mesos i posteriorment, seran esborrades.

Reclamacions: Cancel·larem les seves dades quan prescriguin les accions derivades del tractament i en cap cas mentre es tingui un contracte en vigor.

Quant se'ns enviï un CV: El seu CV s'esborrarà passat 1 any, tret del cas que prosperés la seva candidatura, donat el cas el seu CV passarà a incorporar-se al seu expedient laboral. Si ho desitja, podrà enviar un nou CV actualitzat passat aquest període.

Quina és la legitimació pel tractament de les seves dades?

La tramesa de reclamacions i la gestió de queixes està basada en l'interès legítim, l'existència d'un contracte i en el seu consentiment.

Atenem les seves sol·licituds d'informació i suggeriments d'acord amb el seu consentiment.

Gestionen el seu CV d'acord amb el seu consentiment.

Qui podrà ser destinatari de la comunicació de dades?

Tercers prestadors de serveis, si fos necessari, per aconseguir les finalitats a dalt descrites.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a ANTICIPA estem tractant dades personals que li concerneixen o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la suspensió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat per a la qual van ser recavades.

En determinades ocasions, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas només les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ANTICIPA deixarà de tractar les dades, degut a motius legítims imperiosos, o l'exercici de defensa de possibles reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. ANTICIPA deixarà de tractar les dades, degut a motius legítims imperiosos, o l'exercici de defensa de possibles reclamacions.

En cas de poder exercir el dret d'oposició a l'enviament de publicitat, les seves dades seran incloses dins d'un llistat d’exclusió publicitària que tenen per objectiu impedir que els hi enviï publicitat.

Les persones interessades tenen dret a la portabilitat de les seves dades.

Així mateix, l'interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat.

Per l'exercici dels seus drets li preguem que ens ho comuniqui per escrit a ANTICIPA indicant el seu nom, cognoms, direcció, acompanyats d'una còpia oficial del seu document oficial d'identificació a través del correu electrònic lopd@anticipa.com.

L'informem del dret que l'assisteix a presentar reclamació davant de l’Agencia Española de Protecció de Dades (AEPD)

Informació addicional Menors d'edat. Els menors de 16 anys han d'abstenir-se de facilitar-nos les seves dades personals.

Octubre 2021