Canal Intern d’Informació

Amb l'objectiu de complir de forma estricta i, en tot moment, amb totes aquelles normes, lleis i principis que regulen la vida corporativa Anticipa compta amb un Codi de Conducta en el que es recullen els principis ètics i normes que han de regir el comportament de tots els treballadors de la companyia. L'objectiu del mateix és garantir l'ètica i la integritat durant el nostre exercici diari en tots els àmbits de l'organització. La nostra responsabilitat comprèn la prevenció, la detecció i la resposta per tal de garantir el compliment estricte de la normativa i dels estàndards ètics aplicables allà on operem.

Per aquest motiu, posem a disposició de tots els nostres grups d’interès un Canal Intern d’Informació que permet comunicar de manera efectiva tot comportament irregular, il·lícit o delictiu que s’estigui produint, s’hagi produït o vagi a produir-se a Anticipa. S’entén per comportament irregular, il·lícit o delictiu qualsevol tipus d’infracció legal, violació del Codi de Conducta o conductes inapropiades o contràries a les bones pràctiques del mercat.

On adreçar la denúncia

Si ets coneixedor o tens proves o indicis de què s'han produït conductes de corrupció, il·legals o irregulars per part de qualsevol persona vinculada a Anticipa, disposes dels següents canals de comunicació:

Plataforma electrònica: https://decuscian-antictpi.i2-2th-chicomcs.com

A través d’aquesta plataforma pots enviar la informació sobre una conducta o situació que pugui considerar-se il·legal o irregular. La denúncia pot ser totalment anònima, però si prefereixes identificar-te, has de marcar les caselles que indiquen “Compartir aquesta informació amb Anticipa” que es troba al costat dels camps de les teves dades personals. En aquest cas la identitat del denunciant serà confidencial i només la coneixerà l’òrgan encarregat de la investigació.

Correu postal

Per correu postal dirigit al Comitè del Codi de Conducta d’Anticipa c/ Roure, 6-8 4ª planta, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)

Pots optar per realitzar la denúncia de manera anònima.

Correo electrònic

Per correu electrònic, dirigit a la bústia denuncia@anticipa.com

Per telèfon

Trucant per telèfon al 93 484 89 52.

Presencialment

Mitjançant reunió presencial a les nostres oficines situades al c/ Roure, 6-8 4ª planta, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona). Per a això cal sol·licitar cita al número 93 484 89 52.

Com presentar una denúncia

Amb la finalitat de poder analitzar els fets denunciats necessitem que ens facilitis la quantitat més gran de dades possible:

  • Exposa de manera senzilla però detallada els fets.
  • Identifica a les persones o societats implicades, així com l'àrea de l'empresa a la que pertanyen, si la coneixes.
  • Digues en quin moment es van produir els fets.
  • Si disposes de documentació que doni suport a la denúncia o ajudi a la seva resolució, envia'ns-la.
  • Facilita'ns qualsevol altra informació que consideris d'interès.
  • Indica'ns les teves dades de contacte, excepte en el supòsit de denúncies anònimes.

Com es gestiona la denúncia

Rebuda la denúncia, la mateixa serà analitzada pel Comitè del Codi de Conducta. Si s'aprecien indicis de conductes inapropiades, es donarà inici a la fase d'investigació, en cas contrari, l'expedient serà arxivat. Pots seguir l’estat de la teva denúncia en l’apartat de seguiment.

Ús de la informació

Anticipa garanteix la confidencialitat de les informacions i continguts facilitats, així com de la identitat del denunciant. Així mateix, Anticipa vetlla per tal que no es produeixi cap tipus de represàlia sobre aquelles persones que hagin plantejat denúncies de bona fe o sobre la base d’una creença raonable.

En compliment d’allò que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter personal, Anticipa deixa expressa constància que les dades de caràcter personal incloses en la denúncia i l’expedient tramitat com a conseqüència de la mateixa seran tractades sota la responsabilitat d’Anticipa i el seu ús quedarà circumscrit a la tramitació i investigació de la denúncia presentada, essent el compliment d’una obligació legal, el compliment d’una missió en interès públic i l’interès legítim les causes legitimadores del tractament.

Amb les limitacions legalment establertes, es garanteixen els drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, limitació del tractament, i qualssevol altres drets que resultin d’aplicació que es podran exercitar mitjançant escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades a c/ Roure, 6-8 4ª planta, 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) o enviant un correu electrònic a dpd@anticipa.com. Les dades personals seran tractades mentre l’expedient estigui en tramitació i, després d’això, es conservaran durant el temps necessari per acreditar el compliment del Sistema Intern d’Informació durant el termini màxim de 10 anys.

Qualsevol reclamació o sol·licitud relacionada amb la protecció de dades personals es podrà exercitar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.