Compromís Anticipa

A Anticipa Real Estate creiem fermament que la companyia ha d'estar guiada per uns valors que defineixin la nostra forma de treballar i de relacionar-nos amb l'entorn, i per això ens recolzem en valors com l'excel·lència, el treball en equip, l'orientació a resultats i la transparència, així com en la tolerància zero envers qualsevol conducta il·legal, inapropiada, fraudulenta o contrària a les bones pràctiques, assumint aquest compromís amb tercers identificats en clients i usuaris, proveïdors, socis de negoci i administracions.

Per això, el nostre compromís es basa en els següents principis:

 1. Establir i integrar el conjunt de les actuacions necessàries per preveure, detectar i reaccionar contra qualsevol possible comissió d'actes il·lícits.
 2. Generar un entorn de compliment i transparència.
 3. Mantenir i millorar canals per afavorir la comunicació de les possibles irregularitats, dubtes o suggeriments
 4. Imposar l'obligació d'informar sobre qualsevol fet constructiu d'un possible il·lícit penal, frau o irregularitat a través del Canal de Denúncies.
 5. Impulsar una cultura d'ètica i compliment: (i) procurant un comportament responsable (ii) promovent la conscienciació i l'establiment de protocols i comitès per una correcta formació de la voluntat de la companyia, de forma que tots els membres de l'organització regeixin les seves actuacions i preses de decisions d’acord amb la normativa interna i externa, (iii) implementar programes de formació, informació i sensibilització.
 6. Investigar tota denúncia d'un fet presumptament delictiu, acte fraudulent o irregularitats d'acord amb l'establert al Codi de Conducta.

Per això, Anticipa ha implementat i manté un Sistema de Gestió de Compliance Penal i Antisuborn enfocat a complir amb els compromisos assumits i a minimitzar el risc de la companyia, adoptant, a més, un compromís de millora continua del mateix. Per tal finalitat, s’ha dotat d’un òrgan que té encomanada la gestió del sistema dotat de prou autoritat i independència per desenvolupar el seu comés (Comitè del Codi de Conducta).

En els casos en els quals la companyia constati que un treballador infringeix el compromís anteriorment exposat, actuarà de conformitat amb el règim sancionador establert al Codi de Conducta, adoptant les mesures que es considerin oportunes, i si fos el cas, imposant la sanció pertinent i/o interposant les accions legals que corresponguin d’acord a la normativa aplicable en cada cas.

 

Canal de denúncies extern

Els principis exposats al punt anterior porten aparellats l'objectiu de complir de forma estricta, i en tot moment, amb totes aquelles normes, lleis i principis que regulen la vida corporativa. Per això Anticipa compta amb un Codi de Conducta en el que es recullen els principis ètics i normes que han de regir el comportament de tots els treballadors de la companyia. L'objectiu del mateix és garantir l'ètica i la integritat durant el nostre exercici diari en tots els àmbits de l'organització. La nostra responsabilitat comprèn la prevenció, la detecció i la resposta per tal de garantir el compliment estricte de la normativa i dels estàndards ètics aplicables allà on operem.

Per aquest motiu, posem a disposició de tots els nostres grups d’interès un Canal de denúncies per a aquelles conductes que poguessin resultar de conductes il·legals, inapropiades o contraries a les bones pràctiques des mercat.

 

On adreçar la denúncia

Si ets coneixedor o tens proves o indicis de què s'han produït conductes de corrupció, il·legals o irregulars per part de qualsevol persona vinculada a Anticipa, pots contactar amb nosaltres mitjançant els següents canals:

Plataforma electrónica: https://denuncias-anticipa.i2-ethics.com

A través d’aquesta plataforma pots enviar la informació sobre una conducta o situació que pugui considerar-se il·legal o irregular. La denúncia pot ser totalment anònima, però si prefereixes identificar-te, has de marcar les caselles que indiquen “compartir aquesta informació amb Anticipa” que es troba al costat dels camps de les teves dades personals. En aquest cas la identitat del denunciant serà confidencial i només la coneixerà l’òrgan encarregat de la investigació.

Correu postal: Adreça't a:

Comité del Código de Conducta de Anticipa
C/Roure, 6-8, 4ªpl, 08820, el Prat de Llobregat Barcelona
Pots optar per realitzar la denúncia de manera anònima

Com presentar una denúncia

En cas que la denúncia sigui presentada per escrit i amb la finalitat de poder analitzar els fets denunciats necessitem que ens facilitis la quantitat més gran de dades possible:

 • Exposa de manera senzilla però detallada els fets.
 • Identifica a les persones o societats implicades, així com l'àrea de l'empresa a la que pertanyen, si la coneixes.
 • Digues en quin moment es van produir els fets.
 • Si disposes de documentació que doni suport a la denúncia o ajudi a la seva resolució, envia'ns-la.
 • Facilita'ns qualsevol altra informació que consideris d'interès.
 • Indica'ns les teves dades de contacte, excepte en el supòsit de denúncies anònimes.

Com es gestiona la denúncia

Rebuda la denúncia, la mateixa serà analitzada pel Comitè del Codi de Conducta. Si s'aprecien indicis de conductes inapropiades, es donarà inici a la fase d'investigació, en cas contrari, l'expedient serà arxivat.

Pots seguir l’estat de la teva denúncia en l’apartat de seguiment.

Ús de la informació

Anticipa garanteix la confidencialitat de les informacions i continguts facilitats, així com de la identitat del denunciant. Així mateix, Anticipa vetlla per tal que no es produeixi cap tipus de represàlia sobre aquelles persones que hagin plantejat denúncies de bona fe o sobre la base d’una creença raonable.

En cas de facilitar-se dades de caràcter personal les mateixes seran tractades conforme a la normativa aplicable conservant-se únicament durant el temps imprescindible per l'esbrinament dels fets denunciats.