Compromís Anticipa

A Anticipa Real Estate creiem fermament que la companyia ha d'estar guiada per uns valors que defineixin la nostra forma de treballar i de relacionar-nos amb l'entorn, i per això ens recolzem en valors com l'excel·lència, el treball en equip, l'orientació a resultats i la transparència, així com en la tolerància zero envers qualsevol conducta il·legal, inapropiada, fraudulenta o contrària a les bones pràctiques, assumint aquest compromís amb tercers identificats en clients i usuaris, proveïdors, socis de negoci i administracions.

Per això, el nostre compromís es basa en els següents principis:

  1. Establir i integrar el conjunt de les actuacions necessàries per preveure, detectar i reaccionar contra qualsevol possible comissió d'actes il·lícits.
  2. Generar un entorn de compliment i transparència.
  3. Mantenir i millorar canals per afavorir la comunicació de les possibles irregularitats, dubtes o suggeriments
  4. Imposar l'obligació d'informar sobre qualsevol fet constructiu d'un possible il·lícit penal, frau o irregularitat a través del Canal de Denúncies.
  5. Impulsar una cultura d'ètica i compliment: (i) procurant un comportament responsable (ii) promovent la conscienciació i l'establiment de protocols i comitès per una correcta formació de la voluntat de la companyia, de forma que tots els membres de l'organització regeixin les seves actuacions i preses de decisions d’acord amb la normativa interna i externa, (iii) implementar programes de formació, informació i sensibilització.
  6. Investigar tota denúncia d'un fet presumptament delictiu, acte fraudulent o irregularitats d'acord amb l'establert al Codi de Conducta.

Per això, Anticipa ha implementat i manté un Sistema de Gestió de Compliance Penal i Antisuborn enfocat a complir amb els compromisos assumits i a minimitzar el risc de la companyia, adoptant, a més, un compromís de millora continua del mateix. Per tal finalitat, s’ha dotat d’un òrgan que té encomanada la gestió del sistema dotat de prou autoritat i independència per desenvolupar el seu comés (Comitè del Codi de Conducta).

En els casos en els quals la companyia constati que un treballador infringeix el compromís anteriorment exposat, actuarà de conformitat amb el règim sancionador establert al Codi de Conducta, adoptant les mesures que es considerin oportunes, i si fos el cas, imposant la sanció pertinent i/o interposant les accions legals que corresponguin d’acord a la normativa aplicable en cada cas.